ORGO TECH
INVESTOR RELATIONS

EGM material Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Management Corporate Governance Listing Info IR-contact

2020-04-01 16:45
Orgo Tech - fullständiga handlingar till extrastämma

Orgo Tech har idag publicerat fullständiga handlingar till extrastämman 15-04-2020 i relation till det potentiella förvärvet av HUBSO AB på Bolagets hemsida. Länk: (https://orgotech.com/investor-relations/egm-material)

Read more

2020-03-27 17:19
Lägesuppdatering från VD

I relation till utvecklingen i Sverige och världen är det oundvikligt att inte börja denna lägesuppdatering utan att nämna den svåra situation vårt samhälle befinner sig i relaterat till COVID-19. Vi på Orgo Tech gör allt vi kan för att justera vår vardag efter de nya förutsättningar som råder vilket hittills fungerat mycket bra. Vi har tidigt kunnat anpassa hur vi arbetar för att minimera eventuell exponering/spridning av COVID-19 tillsammans med våra kunder och partners och fortsätter arbeta hårt för att driva bolagets utveckling. Om vi skiftar fokus till Orgo Tech så ser vi att ovan

Read more

2020-03-20 13:51
Lägesuppdatering gällande förvärvet av HUBSO AB - Tourn erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

Orgo Tech AB (“Bolaget”) har informerats om att Aktiemarknadsnämnden beslutat att medge Tourn International AB dispens från skyldigheten att buda på samtliga aktier i Bolaget, för det fall den extra bolagsstämman i Bolaget den 2020-04-15 beslutar om förvärv av HUBSO i enlighet med styrelsens förslag enligt den kallelse som publicerades 2020-03-17. Aktiemarknadsnämndens beslut är villkorat av att aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Orgo Tech AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tourn International högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

Read more

2020-03-18 08:56
Lägesuppdatering gällande förvärvet HUBSO AB

Arbetet mot genomförandet av förvärvet avseende HUBSO pågår för fullt. Det intensiva arbetet med due diligence och förhandlingar före ingånget förvärvsavtal har nu övergått till ännu mer intensiva dagar av förberedelser och planering. HUBSO erbjuder en unik lösning för sina partners och befinner sig i ett mycket spännande skede i sin utvecklingsfas. Givet bolagets innovativa helhetslösning och attraktiva niche finns det mycket goda förutsättningar till att skala och växa bolaget på ett internationellt plan. HUBSO har som tidigare kommunicerats börjat 2020 starkt och det är med glädje jag

Read more

2020-03-17 15:17
Kallelse till extra bolagsstämma i Orgo Tech AB (publ)

Aktieägarna i Orgo Tech AB (publ), org.nr. 556850-3675, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 april 2020 kl. 11.00. stämman hålls i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.   Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 april 2020. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Orgo Tech AB (publ); BOX 7609, 103 94 Stockholm eller via e-post: ir@orgotech.com.   I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga

Read more

2020-03-16 14:19
Tilläggsinformation ang. ingångna avtal om att förvärva HUBSO AB

I relation till tidigare kommunikation följer kompletterande information ingångna avtal om att förvärva HUBSO AB nedan:   · HUBSO AB hade under 2019 preliminärt en omsättning om ca. MSEK 16.5 och ett rörelseresultat om ca. MSEK -1.8 samt en balansomslutning om ca. MSEK 9.8 · Under 2020 redovisar HUBSO preliminärt en omsättning under januari om ca. MSEK 1.4 med ett positivt resultat, även de preliminära februari-siffrorna är i linje med januari-siffrorna.  Dessa två månader är historiskt och generellt sedda som svaga månader för bolaget och påvisar således att bolaget är

Read more

2020-03-13 21:50
Orgo Tech ingår avtal om att förvärva HUBSO AB

I relation till tidigare kommunikation är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått ett avtal om att förvärva HUBSO AB.   Köpeskillingen uppgår till ca. MSEK 75.1 (för ca. 83.5 procent av kapitalet och ca. 92% av rösterna  i målbolaget) och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech (värderade till SEK 1.20 per aktie). Säljarna är New Equity Venture International som äger ca. 42.8% av kapitalet och Tourn International som äger ca. 40.7%. av kapitalet i målbolaget. Efter förvärvet kommer Orgo Techs nuvarande aktieägare äga ca. 13.8% av kapitalet. De övriga ägarna av

Read more

2020-03-04 22:55
Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av HUBSO AB

Stockholm 2020-03-04 Som tidigare kommunicerat är det en del av Orgo Techs strategi att parallellt med fokus på att fokusera på produktutveckling kontinuerligt utvärdera potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda nuvarande verksamhet. Med bakgrund av detta har Orgo Tech idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett bolagsförvärv av HUBSO AB. HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska marknaden. Bolaget har utvecklat en unik teknikplattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design,

Read more

2020-03-04 09:47
Lägesuppdatering från VD

Som tidigare kommunicerats har Orgo Tech sedan övertagandet av Magemail lyckats öka antalet utskickade mail för våra klienter med ca. 14% per månad. Till detta kan nu det med glädje tilläggas att Magemail genererat ökade intäkter två månader i rad. Givet att detta skett under de två månader på året som generellt anses vara sämre månader för konsumtion ser vi det som ett kvitto på att vårt arbete med produkten ger rätt effekter och adderar värde för våra kunder samt aktieägare på lång sikt. Vi har som ambition att fortsätta arbeta med att utveckla produkten för att göra den ännu mer effektiv

Read more

2020-02-13 11:29
Lägesuppdatering från VD

2020 har startat med full fart och vi på Orgo Tech har fortsatt arbeta intensivt med våra produkter och affärer. Integrationen av Magemail pågår samtidigt som vi parallellt arbetar med att utveckla produkten. Det är med glädje jag kan konstatera att vi sedan övertagandet av produkten lyckats öka antalet utskickade mail för våra klienter med ca. 14% per månad. Vi har som ambition att fortsätta arbeta med att utveckla produkten för att göra den ännu mer effektiv samt konvertera de ökade utskicken till ökad omsättning. Den nya produkthemsidan getmagemail.com har även mottagits positivt och vi

Read more

2020-02-03 08:39
Bokslutskommuniké 2019

Orgo tech har nu fullgjort ett mycket spännande och händelserikt 2019. Sedan jag tillträdde som VD för Orgo Tech i början av april har Bolaget fortsatt på den inslagna banan med syfte att utvärdera produktportföljen och se över resursallokeringen för att effektivisera hela organisationen. Under årets första kvartal påbörjades ett effektiviseringsarbete i form av att se över Bolagets resursallokering för att på bästa sätt kunna arbeta fram en intäkts- samt kostnadsstruktur anpassad till hur vi som Bolag ska verka framgent. Under denna utvärdering såg vi över alla Bolagets kostnader, uppdrag

Read more

2019-12-03 16:20
Lägesuppdatering från VD

Arbetet med bolagets senaste förvärv av Magemail är i full gång och integrationen av de produkter och system som förvärvet medfört fortgår. Som tidigare kommunicerat har vi parallellt med integrerandet av Magemail börjat vidareutveckla produkten för att kunna tillhandahålla en effektivare och bättre produkt för våra existerande- samt potentiella kunder. I relation till detta har vi idag publicerat en ny produkthemsida, getmagemail.com, som på ett mycket enklare och snabbare sätt kommunicerar produkten och dess funktioner. Ambitionen är att detta ska genomlysa hela produkten då vi

Read more

2019-11-20 14:50
Orgo Tech avbryter förhandlingar avseende förvärv av e-handelsbolag

Orgo Tech meddelar idag att Bolaget valt att avbryta förhandlingarna gällande potentiellt förvärv av e-handelsbolag som kommunicerades den 17 juli 2019. Beslutet grundar sig i en affärsmässig bedömning, då målbolaget inte har utvecklats i enlighet med prognos och att överenskomna parametrar för affären inte längre utgör ett tillräckligt attraktivt erbjudande för Orgo Tech och dess aktieägare. Som tidigare kommunicerat pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla

Read more

2019-11-01 08:26
Kvartalsrapport 3

Orgo Tech har nu fullgjort årets tredje kvartal vilket varit det mest händelserika sedan jag tillträdde som VD för Bolaget. Under kvartalet har vi genomfört och tillträtt förvärvet av Magemail, en ledande leverantör av programvaror för e-postmarknadsföring på den Adobe-ägda open source e-handelsplattformen Magento. Detta förvärv gjordes i enlighet med tidigare kommunikation gällande att Bolaget har som ambition att utöka sin produktportfölj och bredda vårt erbjudande. Det är med stor entusiasm vi fortsätter med integrationen av Magemail med ambition om att fortsätta investera i- samt

Read more

2019-10-31 15:14
Uppdatering avseende undertecknat LOI om förvärv av e-handelsbolag

I relation till tidigare kommunicerad avsiktsförklaring (LOI) avseende potentiellt förvärv av e-handelsbolag. På grund av utdragen process fortsätter den initiala förvärvsprocessen med tillhörande Due Diligence fortlöpa tills vidare. Orgo Tech ser fortsatt positivt på utvecklingen av pågående diskussioner och givet att förhandlingarna fortgår enligt plan beräknas eventuell affär genomföras under kvartal 4.

Read more

2019-10-09 14:43
Lägesuppdatering från VD

Arbetet med bolagets senaste förvärv av magemail.co är i full gång och integrationen av de produkter och system som förvärvet medfört går enligt plan. Vi har genom en effektiv transferering av tillgångarna tidigare än planerat kunnat börja skifta fokus till att vidareutveckla produkten för att kunna tillhandahålla en effektivare och bättre produkt för våra kunder. Vi har även under denna initiala period påbörjat synergi-arbetet för att kunna realisera så många av synergierna så snabbt som möjligt för att på så sätt växa marginalerna. Utöver detta ser vi initialt att magemail.co efter

Read more

2019-09-25 10:05
Orgo Tech tillträder Magemail.co

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv av Magemail har Orgo Tech idag den 25 september, tillsammans med säljaren, avklarat transfereringen av de tillgångar samt överfört den initiala delen av köpeskillingen kopplat till slutförandet av förvärvet. Orgo Tech ser nu med entusiasm fram emot att fortsätta utveckla och investera i produkten samt bredda nuvarande erbjudande till existerande- samt nya kunder.

Read more

2019-09-18 16:48
Uppdatering gällande undertecknat LOI om förvärv av e-handelsbolag

I relation till tidigare kommunicerad avsiktsförklaring (LOI) avseende potentiellt förvärv av Schweiziskt e-handelsbolag har målbolaget nu framgångsrikt genomfört sin kapitalanskaffning. Målbolaget, med säte i Tyskland, har genom denna kapitalanskaffning säkrat finansiering för sin tillväxtplan och har således uppfyllt det huvudsakliga villkoret som angavs i avsiktsförklaringen. På grund av externa faktorer har vi behövt uppdatera tidsplanen och den initiala förvärvsprocessen med tillhörande Due Diligence kommer fortlöpa fram till slutet av oktober. Orgo Tech ser fortsatt positivt på

Read more

2019-09-17 18:30
Uppdatering: Processen avseende tillträdet av Magemail.co fortgår

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv fortgår tillträdet av Magemail. Orgo Tech har, tillsammans med säljaren, nu avklarat majoriteten av de punkter samt den inspektion som är kopplad till tillträdet av Magemail. Genomförandet av de kvarvarande punkterna har varit beroende av involvering från tredje part. Orgo Tech beräknar att dessa punkter kommer vara genomförda under de kommande dagarna och att tillträde beräknas ske under nuvarande-, alternativt nästa vecka.

Read more

2019-09-06 10:07
Uppdatering: Orgo Tech påbörjar tillträdet av Magemail.co

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv har Orgo Tech idag påbörjat tillträdet av Magemail. Vi har nu initierat processen att genomföra initial betalning samt transferera de förvärvade tillgångarna till Orgo Tech. Denna tillträdesprocess tillsammans med slutinspektion beräknas ta upp till sju bankdagar.

Read more

2019-09-02 15:05
Kompletterande information om finansieringsavtal som ingicks i samband med kommunicerat förvärv

Finansieringsavtalet gällande ett lån om MSEK 3.5 som ingicks i samband med inkråmsförvärvet av Magemail löper med förfallodag 2020-01-30 och med marknadsmässiga villkor för ett kortfristigt lån. Långivaren är en extern ej närstående privatperson.

Read more

2019-09-01 21:54
Orgo Tech ingår finansieringsavtal i relation till förvärv

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv av Magemail.co har Orgo Tech ingått finansieringsavtal avseende upptagande av lån om MSEK 3.5. Målet är att hela köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital.

Read more

2019-08-30 20:54
Orgo Tech förvärvar Magemail.co

I relation till tidigare kommunikation är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått ett avtal om att förvärva Magemail.co i form av ett inkråmsförvärv med beräknat tillträde till den 6’e September. Köpeskillingen uppgår till USD 550,000 varav allt betalas kontant uppdelat på tillträde, 12 månader efter tillträde samt 18 månader efter tillträde. Säljarna erhåller en potentiell earn-out om ca. USD 200,000 mätt på framtida nettoomsättning vs. historisk nettoomsättning. Earn-out utgår 6- respektive 12 månader efter tillträde och kan komma att variera både positivt och

Read more

2019-08-02 09:11
Delårsrapport två 2019

Orgo Tech har nu avslutat årets andra kvartal och har fortsatt enligt plan som lades till grund under början av året. Som tidigare kommunicerats har Orgo Tech sedan inledningen av 2019 fokuserat på intern produktutveckling samt ett generellt effektiviseringsarbete för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkt- samt kostnadsstruktur inför framtiden. I linje med kommunicerad plan har bolaget under kvartal två utvecklat och lanserat en helt ny version av bolagets bildoptimeringstjänst IMGO för Android. Den nya versionen har omarbetats från grunden för att kunna erbjuda en optimerad

Read more

2019-07-17 08:36
Orgo Tech AB (publ) ingår LOI med Schweiziskt e-handelsbolag

Stockholm 2019-07-17 Orgo Tech AB (publ) (“Orgo Tech”) ingår avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av ett Schweiziskt e-handelsbolag med inriktning på konsumentprodukter (B2C). Bolaget har en global kundkrets och är verksamma i Asien och Europa. Bolagets prognostiserade omsättning för 2019 är över 50 MSEK med positivt resultat med stor tillväxtpotential. Köpeskillingen uppgår till 145 MSEK och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech på en kurs om 3 SEK per aktie. Affären är villkorad på säkrad finansiering av målbolagets tillväxtplan. Sedvanlig Due Diligence påbörjas omedelbart och

Read more

2019-06-27 17:45
Orgo Tech har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie - likviditetsgarantin påbörjas den 28 juni 2019

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Orgo Techs aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Read more

2019-06-11 10:06
Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av SaaS-bolag

Som tidigare kommunicerat är det en del av Orgo Techs strategi att parallellt med fokus på att fokusera på produktutveckling kontinuerligt utvärdera potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda nuvarande verksamhet. Med bakgrund av detta har Orgo Tech idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett inkråmsförvärv. Arbetet med sedvanlig due diligence påbörjas omedelbart. Bolaget i fråga vars inkråm nu är aktuellt för förvärv har utvecklat en mjukvara riktat till e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande e-handelsplattformar. Genom en särpräglad- och

Read more

2019-06-03 11:06
IMGO 2.0 för Android är nu inskickat till Google för godkännande

Det är med glädje jag meddelar att Orgo Tech idag har släppt sin nya version av bildoptimeringstjänsten IMGO för Android. Versionen är delad med Google för godkännande och beräknas finnas tillgänglig att ladda ner på Google Play senare under dagen. Denna version har jämfört med tidigare omarbetats från grunden för att kunna erbjuda en optimerad upplevelse för våra användare. I samspråk med våra användare samt beta-testare har vi fokuserat på användarvänlighet samt prestanda. Den nya versionen gör det ännu lättare för användarna att på ett snabbt och enkelt sätt optimera hela sitt

Read more

2019-05-20 17:15
Orgo Tech fokuserar produktportföljen

Som tidigare kommunicerat har Orgo Tech under senare tid lagt största fokus på intern produktutveckling vilket även inneburit en utvärdering av den nuvarande produktportföljen. I relation till detta så har jag tillsammans med styrelsen beslutat att bordlägga utvecklingen av kryptovalutan ”OrgoToken” tillsvidare för att effektivisera vårt fortsatta arbete vad avser utvecklingen av bildoptimerinstjänsten IMGO parallellt med orgowebb.se.

Read more

2019-05-20 15:51
Orgo Tech återinför likviditetsgaranti

Orgo Tech har beslutat att återinföra en likviditetsgaranti för bolagets aktie. I likhet med tidigare kommunikation rörande bolagets likviditetsgaranti bedöms likviditeten i aktien vara god, dock har bolaget beslutat att återinföra likviditetsgarantin för att säkerställa efterlevnad av Spotlights regelverk samt att tillhandahålla en fortsatt god handel i bolagets aktie. Bolaget har ingått avtal med Sedemera Fondkommission och likviditetsgarantin beräknas att börja gälla under pågående vecka (vecka 21).

Read more

2019-04-26 14:50
Beta-test av nästa version av bildoptimeringstjänsten IMGO har inletts

Som tidigare kommunicerats pågår det intern produktutveckling och utveckling av bolagets bildoptimeringstjänster. Mot denna bakgrund har Orgo Tech nu inlett beta-tester av nästa version av bildoptimeringstjänsten IMGO och förväntas, som tidigare kommunicerats, släppa en ny version av IMGO under kvartal två. Avseende pågående förvärvsmöjligheter för bolaget en fortsatt dialog med potentiella målbolag. Bolaget utvärderar och tittar kontinuerligt på intressanta målbolag utifrån faktorer som kassaflöde, utvecklingspotential och strategisk passform parallellt med att undersöka vilka möjliga

Read more

2019-04-24 14:59
Kommunike i Orgo Tech AB

Vid årsstämma den 24 april 2019 i Orgo Tech AB fattades följande beslut. · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören · Stämman beselutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter ·

Read more

2019-04-16 09:45
Delårsrapport ett 2019

Till en början vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv. Mitt namn är Alexander Winqvist och jag är sedan den 2 april 2019 ny VD på Orgo Tech AB. Jag har en bakgrund inom företagsutveckling i den globala TMT-sektorn samt erfarenhet från nordisk investment banking och ser fram emot att med min erfarenhet kunna bidraga till, samt navigera Orgo Tech framåt mot nya möjligheter. Det är med stor entusiasm jag tar vid och ser med spänning fram emot att få fortsätta vara en del av den utvecklingsresa som tidigare VD Thomas Jansson påbörjade. Jag vill även passa på att tacka Thomas för

Read more

2019-04-05 15:58
Lägesuppdatering kring ORGO TECH

Som tidigare kommunicerats pågår intern produktutveckling och utvecklingen av bolagets bildoptimeringstjänster fortgår enligt plan. Bolaget förväntas släppa uppdaterade versioner av bildoptimeringstjänsten IMGO under kvartal två. Avseende pågående förvärvsmöjligheter har bolaget inlett dialog med potentiella målbolag. Bolaget utvärderar målbolagen dess tjänster, utvecklingspotential samt möjliga finansieringsmöjligheter. //

Read more

2019-04-02 17:57
Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

Stockholm, 2019-04-02 ORGO TECH AB tillsätter ny verkställande direktör i Alexander Winqvist. Alexander är anställd för att ta över och fortsätta utvecklingen av ORGO i den riktning som tidigare VD Thomas Jansson påbörjat. Alexander tillträder tjänsten omgående. Fokus kommer enligt beslutad plan vara att fokusera på utvecklingen av bolagets produkt IMGO. Fokus kommer uteslutande ligga på produktutveckling. På kort sikt kommer detta fokus ske på bekostnad av bolagets intäkter. Utöver utveckling av bolagets produkter kommer bolaget lägga tid på att identifiera möjliga förvärv (stora som

Read more

2019-03-25 16:59
ORGO breddar produktutvecklingen

Stockholm, 2019-03-25 ORGO har inlett utvecklingen av ett CMS för lead-generation som på sikt ska integreras med bolagets bildoptimeringsprodukt IMGO. Bolagets CMS har till syfte att förenkla och snabba på uppdateringar av annonser och annat innehåll på hemsidor. Vidare ska systemet möjliggöra för bolag att simultant kunna genomföra uppdateringar av innehållet på flera olika  webbadresser. Samtidigt som utvecklingen av interna projekt fortgår “scannar” ORGO av marknaden för förvärv av produkter och tjänster. Fokus under kommande kvartal är som tidigare kommunicerats förvärv och

Read more

2019-03-22 16:06
Publicering av årsredovsining 2018

Årsredovisningen för 2018 års räkenskapsår har justerats jämfört med bokslutskommuniken för 2018. Justeringen är hänförlig till en delkreditering av kundfaktura. Kommunicerad årsomsättning i bokslutskommunike är 2,9 MSEK och är justerad till 2,8 MSEK i årsredovisningen. Kommunicerat resultat i bokslutskommuniken är -2 MSEK och är justerat till -2,1 MSEK i årsredovisningen. //

Read more

2019-03-15 12:20
Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2019 kl. 12.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2019. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@orgotech.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,

Read more

2019-03-14 13:43
Produktutveckling i ORGO

Stockholm, 2019-03-14 Orgo är mitt uppe i sin transformering och bolaget tittar med ljus och lykta efter vilka produkter och tjänster som kommer påbörjas och utvecklas under kommande kvartal, bolaget kommer tillsätta en grupp för innovation och produktutveckling. Bolaget vill förtydliga att vi kommer bredda utbudet av produkter inom IT, grundbulten i all utveckling är att produkterna och tjänsterna ska kunna erbjudas via en dator eller telefon och från start vara utvecklade för att kunna säljas på samtliga kontinenter. Bolaget har för avsikt att presentera nya produkter löpande under

Read more

2019-03-12 18:36
ORGO avslutar likviditetsgaranti

Stockholm, 2019-03-12 Orgo Tech har sagt upp avtalet om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Likviditeten i aktien bedöms vara god och därmed anses inte likviditetsgarantin längre behövas.  Likviditetsgarantin upphör efter dagens handel, den 12 mars 2019. //

Read more

2019-03-08 13:16
Bildomptimeringstjänsten IMGO för Android är nu live

Orgo Techs bildomptimeringstjänst IMGO finns nu tillgänglig för Android på Google Play. Betaversionen skickades in den 25 februari 2019, som kommunicerats genom pressmeddelande samma dag, dvs den 25 februari 2019. //

Read more

2019-03-01 12:42
ORGO släpper uppdaterad version av IMGO

Stockholm, 2019-03-01 ORGO har idag lanserat en uppdaterad version av IMGO för iPhones som nu tillgänglig för nedladdning i App Store. Den nya versionen stöder fler funktioner och levererar en högre kundnytta. ORGO fortsätter utvecklingen av egna produkter och förväntas öka tempot ytterligare under kommande kvartal.    //

Read more

2019-02-27 15:13
Lägesrapport från verkställande direktör i ORGO TECH

Min inledande tid som VD har jag dedikerat till att skapa mig en en tydlig bild av bolaget utifrån var det varit, var det är och var jag vill att det ska. Bolaget har en kompetent grupp medarbetare som under senaste tiden varit splittrat i sin målbild. Jag ser en tydlig och stor potential i dess tekniska förmåga och har beslutat att bolaget till absolut största delen ska utveckla egna produkter. Detta kommer kortsiktigt belasta omsättningen men på sikt stärka bolagets produktportfölj för att över tid skapa aktieägarvärden och vinster. Vidare ser jag möjligheten till att genomföra

Read more

2019-02-26 12:51
Ingen information utöver vad som tidigare kommunicerats i PM från 2019-02-15 och 2019-02-25

Stockholm, 2019-02-26 Föranlett dagens aktiva handel i Orgo Tech AB:s (”Bolaget”) aktie vill Bolaget härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller ingångna förvärvsavtal eller LOI) som föranleder dagens kursutveckling. Som föreligger har Bolaget en ny VD som kommunicerat sin plan för utvecklingen i Bolaget. I den ligger framtida fokus vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller bolag eller i en kombination av de bägge. Förvärv kan genomföras via eget kapital,

Read more

2019-02-25 17:30
Bildoptimeringtjänsten IMGO inskickat för godkännande på fler plattformar

Stockholm, 2019-02-25 Idag har ORGO TECH AB skickat in en betaversion för bildioptimeringstjänsten IMGO till Android Markets/Google Play. Vid ett framtida  godkännande kommer mobiltelefonägare med operativsystem Android kostnadsfritt kunna ladda ner tjänsten och optimera sina bilder i telefonen. Sedan nya VDn tillträde har fokus huvudsakligen förändrats och fokus på intern produktutveckling vilket medfört till att denna lansering gått snabbare än planerat.  Som meddelats tidigare och nu förtydligas ligger framtida fokus nu vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller

Read more

2019-02-18 12:36
Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

ORGO TECH AB är alltsedan bildandet ett utvecklingsbolag som tillhandahåller produkter med teknisk höjd och stor potential för en global marknad. Bolagets huvudprodukt, bildoptimeringtjänsten IMGO, som nu paketerats i såväl appformat som i webbformat finns nu tillgängligt på App Store samt som plugin till Wordpress. Produkten används för att minska lagringsutrymmet som bilderna tar, med upp till 90 procent, utan att det mänskliga ögat upplever försämring av bildkvaliteten. Detta medför att kunden kan ta fler bilder utan att mobiltelefonens minne blir “fullt” eller påverkar hemsidans

Read more

2019-02-15 17:25
VD-byte i Orgo Tech

Stockholm 2019-02-15 Styrelsen i Orgo Tech AB har beslutat om ett VD-byte i bolaget. Thomas Jansson tillträder posten från och med idag. Thomas Jansson har lång och gedigen erfarenhet av ledande positioner i en noterad miljö. VD-bytet sker mot bakgrund av att styrelsen i Orgo Tech anser att bolaget är i behov av en energiinjektion där tanken är att bolaget i stort ska växla upp både i tempo och i storlek mätt i omsättning. Den nya ledningen ska ta ett helhetsgrepp på verksamheten där tillväxt och förädling av bolaget genom förvärv är ett tydligt spår som ska undersökas och bearbetas.

Read more

2019-02-01 12:58
Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Väsentliga händelser under 2018   • Den 3 januari 2018 inledde handeln med Orgo Techs aktie på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ORGO" och har ISIN-kod SE0009806177. • Den 3 april 2018 lanserade Orgo Tech sin panel där besökare kunde koppla ihop sin installation av IMGO WordPress tillägg med panelen. Från panelen kan kunden se statistik och alla sina bilder som kunden har optimerat. • Efter ökande förfrågningar angående utveckling och optimering av webbplatser och system valde Orgo Tech att lansera ett nytt varumärke, orgowebb.se, den 2 juli 2018 för att

Read more

2018-11-02 08:55
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30) · Nettoomsättningen uppgick till 2 314 146 (1 558 933) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 451 624 (74 088) SEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (0,01) SEK. · Soliditeten** uppgick till 89 (76) %. Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30) ·

Read more

2018-10-23 08:51
Orgo Tech lanserar fotoapplikation till App Store

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) fotoapplikation har blivit godkänd av Apple. Bolaget lanserar applikationen idag och den kommer att gå att ladda ner från App Store under de kommande dagarna. Orgo Tech släppte den andra betan av IMGO-applikationen förra veckan. Bolaget har nu fått godkänt av Apple att fotoapplikationen IMGO följer Apples regelverk och att den är godkänt för lansering på App Store. Bolaget kommer nu att lansera den första skarpa versionen av appen live på App Store där alla kommer att kunna se, ladda ner och använda sig av fotoapplikationen inom de kommande dagarna. Nu när

Read more

2018-10-16 08:00
Orgo Tech släpper ny betaversion av fotoapplikation

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) kommer under dagen att släppa ut en ny betaversion av bolagets fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Uppdateringen innehåller stora förbättringar som bolaget har gjort efter feedback från betatestare. I början av september 2018 lanserade Orgo Tech den första betaversionen av bolagets fotoapplikation där användare kunde ansöka om att få vara med i betaversionen och testa applikationen. Sedan lanseringen av betaversionen har Orgo Tech varit i kontakt med betatestare angående deras upplevelse av applikationen. De har berättat om buggar, vilka funktioner

Read more

2018-09-04 08:36
Orgo Tech lanserar fotoapplikation för iPhone

Stockholm 4 september 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har idag lanserat en betaversion av bolagets nyutvecklade fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Fotoapplikationen, vilken optimerar och förminskar bilder med bibehållen hög kvalitet, är bolagets första steg mot den mobila marknaden. Orgo Tech har under en tid utvecklat en fotoapplikation där användaren kan ta bilder direkt genom applikationen i telefonen. Bilderna optimeras automatiskt i fotoapplikationen med hjälp av bolagets tjänst IMGO. Användningen av IMGO direkt i telefonen är Orgo Techs första steg ut mot den mobila

Read more

2018-08-23 16:53
Månadsrapport Orgo Tech juli 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under juli 2018 en omsättning på 0,3 MSEK (0,1 MSEK). Under juli 2018 hade bolaget en omsättning på 0,3 MSEK, vilket är en ökning med 200% jämfört med juli 2017 (0,1 MSEK). ORGOWEBB Orgo Tech har slutfört bolagets första projekt inom ramen för det nya varumärket ORGOWEBB. Bolaget har byggt ett system som hämtar in data från flera olika källor som sedan redovisas i en sammanfattad vy. Med detta system kan kunden enkelt se vilka reklamannonser och delar av sina undersidor som genererar mest trafik och intäkter. Styrelsen bedömer att ett stort antal företag

Read more