ORGO TECH
INVESTOR RELATIONS

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Management Corporate Governance Listing Info IR-contact

2019-04-16 09:45
Delårsrapport ett 2019

Till en början vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv. Mitt namn är Alexander Winqvist och jag är sedan den 2 april 2019 ny VD på Orgo Tech AB. Jag har en bakgrund inom företagsutveckling i den globala TMT-sektorn samt erfarenhet från nordisk investment banking och ser fram emot att med min erfarenhet kunna bidraga till, samt navigera Orgo Tech framåt mot nya möjligheter. Det är med stor entusiasm jag tar vid och ser med spänning fram emot att få fortsätta vara en del av den utvecklingsresa som tidigare VD Thomas Jansson påbörjade. Jag vill även passa på att tacka Thomas för

Read more

2019-04-05 15:58
Lägesuppdatering kring ORGO TECH

Som tidigare kommunicerats pågår intern produktutveckling och utvecklingen av bolagets bildoptimeringstjänster fortgår enligt plan. Bolaget förväntas släppa uppdaterade versioner av bildoptimeringstjänsten IMGO under kvartal två. Avseende pågående förvärvsmöjligheter har bolaget inlett dialog med potentiella målbolag. Bolaget utvärderar målbolagen dess tjänster, utvecklingspotential samt möjliga finansieringsmöjligheter. //

Read more

2019-04-02 17:57
Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

Stockholm, 2019-04-02 ORGO TECH AB tillsätter ny verkställande direktör i Alexander Winqvist. Alexander är anställd för att ta över och fortsätta utvecklingen av ORGO i den riktning som tidigare VD Thomas Jansson påbörjat. Alexander tillträder tjänsten omgående. Fokus kommer enligt beslutad plan vara att fokusera på utvecklingen av bolagets produkt IMGO. Fokus kommer uteslutande ligga på produktutveckling. På kort sikt kommer detta fokus ske på bekostnad av bolagets intäkter. Utöver utveckling av bolagets produkter kommer bolaget lägga tid på att identifiera möjliga förvärv (stora som

Read more

2019-03-25 16:59
ORGO breddar produktutvecklingen

Stockholm, 2019-03-25 ORGO har inlett utvecklingen av ett CMS för lead-generation som på sikt ska integreras med bolagets bildoptimeringsprodukt IMGO. Bolagets CMS har till syfte att förenkla och snabba på uppdateringar av annonser och annat innehåll på hemsidor. Vidare ska systemet möjliggöra för bolag att simultant kunna genomföra uppdateringar av innehållet på flera olika  webbadresser. Samtidigt som utvecklingen av interna projekt fortgår “scannar” ORGO av marknaden för förvärv av produkter och tjänster. Fokus under kommande kvartal är som tidigare kommunicerats förvärv och

Read more

2019-03-22 16:06
Publicering av årsredovsining 2018

Årsredovisningen för 2018 års räkenskapsår har justerats jämfört med bokslutskommuniken för 2018. Justeringen är hänförlig till en delkreditering av kundfaktura. Kommunicerad årsomsättning i bokslutskommunike är 2,9 MSEK och är justerad till 2,8 MSEK i årsredovisningen. Kommunicerat resultat i bokslutskommuniken är -2 MSEK och är justerat till -2,1 MSEK i årsredovisningen. //

Read more

2019-03-15 12:20
Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2019 kl. 12.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2019. Aktieägare som önskar deltaga på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post [email protected] I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,

Read more

2019-03-14 13:43
Produktutveckling i ORGO

Stockholm, 2019-03-14 Orgo är mitt uppe i sin transformering och bolaget tittar med ljus och lykta efter vilka produkter och tjänster som kommer påbörjas och utvecklas under kommande kvartal, bolaget kommer tillsätta en grupp för innovation och produktutveckling. Bolaget vill förtydliga att vi kommer bredda utbudet av produkter inom IT, grundbulten i all utveckling är att produkterna och tjänsterna ska kunna erbjudas via en dator eller telefon och från start vara utvecklade för att kunna säljas på samtliga kontinenter. Bolaget har för avsikt att presentera nya produkter löpande under

Read more

2019-03-12 18:36
ORGO avslutar likviditetsgaranti

Stockholm, 2019-03-12 Orgo Tech har sagt upp avtalet om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Likviditeten i aktien bedöms vara god och därmed anses inte likviditetsgarantin längre behövas.  Likviditetsgarantin upphör efter dagens handel, den 12 mars 2019. //

Read more

2019-03-08 13:16
Bildomptimeringstjänsten IMGO för Android är nu live

Orgo Techs bildomptimeringstjänst IMGO finns nu tillgänglig för Android på Google Play. Betaversionen skickades in den 25 februari 2019, som kommunicerats genom pressmeddelande samma dag, dvs den 25 februari 2019. //

Read more

2019-03-01 12:42
ORGO släpper uppdaterad version av IMGO

Stockholm, 2019-03-01 ORGO har idag lanserat en uppdaterad version av IMGO för iPhones som nu tillgänglig för nedladdning i App Store. Den nya versionen stöder fler funktioner och levererar en högre kundnytta. ORGO fortsätter utvecklingen av egna produkter och förväntas öka tempot ytterligare under kommande kvartal.    //

Read more

2019-02-27 15:13
Lägesrapport från verkställande direktör i ORGO TECH

Min inledande tid som VD har jag dedikerat till att skapa mig en en tydlig bild av bolaget utifrån var det varit, var det är och var jag vill att det ska. Bolaget har en kompetent grupp medarbetare som under senaste tiden varit splittrat i sin målbild. Jag ser en tydlig och stor potential i dess tekniska förmåga och har beslutat att bolaget till absolut största delen ska utveckla egna produkter. Detta kommer kortsiktigt belasta omsättningen men på sikt stärka bolagets produktportfölj för att över tid skapa aktieägarvärden och vinster. Vidare ser jag möjligheten till att genomföra

Read more

2019-02-26 12:51
Ingen information utöver vad som tidigare kommunicerats i PM från 2019-02-15 och 2019-02-25

Stockholm, 2019-02-26 Föranlett dagens aktiva handel i Orgo Tech AB:s (”Bolaget”) aktie vill Bolaget härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller ingångna förvärvsavtal eller LOI) som föranleder dagens kursutveckling. Som föreligger har Bolaget en ny VD som kommunicerat sin plan för utvecklingen i Bolaget. I den ligger framtida fokus vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller bolag eller i en kombination av de bägge. Förvärv kan genomföras via eget kapital,

Read more

2019-02-25 17:30
Bildoptimeringtjänsten IMGO inskickat för godkännande på fler plattformar

Stockholm, 2019-02-25 Idag har ORGO TECH AB skickat in en betaversion för bildioptimeringstjänsten IMGO till Android Markets/Google Play. Vid ett framtida  godkännande kommer mobiltelefonägare med operativsystem Android kostnadsfritt kunna ladda ner tjänsten och optimera sina bilder i telefonen. Sedan nya VDn tillträde har fokus huvudsakligen förändrats och fokus på intern produktutveckling vilket medfört till att denna lansering gått snabbare än planerat.  Som meddelats tidigare och nu förtydligas ligger framtida fokus nu vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller

Read more

2019-02-18 12:36
Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

ORGO TECH AB är alltsedan bildandet ett utvecklingsbolag som tillhandahåller produkter med teknisk höjd och stor potential för en global marknad. Bolagets huvudprodukt, bildoptimeringtjänsten IMGO, som nu paketerats i såväl appformat som i webbformat finns nu tillgängligt på App Store samt som plugin till Wordpress. Produkten används för att minska lagringsutrymmet som bilderna tar, med upp till 90 procent, utan att det mänskliga ögat upplever försämring av bildkvaliteten. Detta medför att kunden kan ta fler bilder utan att mobiltelefonens minne blir “fullt” eller påverkar hemsidans

Read more

2019-02-15 17:25
VD-byte i Orgo Tech

Stockholm 2019-02-15 Styrelsen i Orgo Tech AB har beslutat om ett VD-byte i bolaget. Thomas Jansson tillträder posten från och med idag. Thomas Jansson har lång och gedigen erfarenhet av ledande positioner i en noterad miljö. VD-bytet sker mot bakgrund av att styrelsen i Orgo Tech anser att bolaget är i behov av en energiinjektion där tanken är att bolaget i stort ska växla upp både i tempo och i storlek mätt i omsättning. Den nya ledningen ska ta ett helhetsgrepp på verksamheten där tillväxt och förädling av bolaget genom förvärv är ett tydligt spår som ska undersökas och bearbetas.

Read more

2019-02-01 12:58
Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Väsentliga händelser under 2018   • Den 3 januari 2018 inledde handeln med Orgo Techs aktie på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ORGO" och har ISIN-kod SE0009806177. • Den 3 april 2018 lanserade Orgo Tech sin panel där besökare kunde koppla ihop sin installation av IMGO WordPress tillägg med panelen. Från panelen kan kunden se statistik och alla sina bilder som kunden har optimerat. • Efter ökande förfrågningar angående utveckling och optimering av webbplatser och system valde Orgo Tech att lansera ett nytt varumärke, orgowebb.se, den 2 juli 2018 för att

Read more

2018-11-02 08:55
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30) · Nettoomsättningen uppgick till 2 314 146 (1 558 933) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 451 624 (74 088) SEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (0,01) SEK. · Soliditeten** uppgick till 89 (76) %. Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30) ·

Read more

2018-10-23 08:51
Orgo Tech lanserar fotoapplikation till App Store

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) fotoapplikation har blivit godkänd av Apple. Bolaget lanserar applikationen idag och den kommer att gå att ladda ner från App Store under de kommande dagarna. Orgo Tech släppte den andra betan av IMGO-applikationen förra veckan. Bolaget har nu fått godkänt av Apple att fotoapplikationen IMGO följer Apples regelverk och att den är godkänt för lansering på App Store. Bolaget kommer nu att lansera den första skarpa versionen av appen live på App Store där alla kommer att kunna se, ladda ner och använda sig av fotoapplikationen inom de kommande dagarna. Nu när

Read more

2018-10-16 08:00
Orgo Tech släpper ny betaversion av fotoapplikation

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) kommer under dagen att släppa ut en ny betaversion av bolagets fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Uppdateringen innehåller stora förbättringar som bolaget har gjort efter feedback från betatestare. I början av september 2018 lanserade Orgo Tech den första betaversionen av bolagets fotoapplikation där användare kunde ansöka om att få vara med i betaversionen och testa applikationen. Sedan lanseringen av betaversionen har Orgo Tech varit i kontakt med betatestare angående deras upplevelse av applikationen. De har berättat om buggar, vilka funktioner

Read more

2018-09-04 08:36
Orgo Tech lanserar fotoapplikation för iPhone

Stockholm 4 september 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har idag lanserat en betaversion av bolagets nyutvecklade fotoapplikation som använder sig av tjänsten IMGO. Fotoapplikationen, vilken optimerar och förminskar bilder med bibehållen hög kvalitet, är bolagets första steg mot den mobila marknaden. Orgo Tech har under en tid utvecklat en fotoapplikation där användaren kan ta bilder direkt genom applikationen i telefonen. Bilderna optimeras automatiskt i fotoapplikationen med hjälp av bolagets tjänst IMGO. Användningen av IMGO direkt i telefonen är Orgo Techs första steg ut mot den mobila

Read more

2018-08-23 16:53
Månadsrapport Orgo Tech juli 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under juli 2018 en omsättning på 0,3 MSEK (0,1 MSEK). Under juli 2018 hade bolaget en omsättning på 0,3 MSEK, vilket är en ökning med 200% jämfört med juli 2017 (0,1 MSEK). ORGOWEBB Orgo Tech har slutfört bolagets första projekt inom ramen för det nya varumärket ORGOWEBB. Bolaget har byggt ett system som hämtar in data från flera olika källor som sedan redovisas i en sammanfattad vy. Med detta system kan kunden enkelt se vilka reklamannonser och delar av sina undersidor som genererar mest trafik och intäkter. Styrelsen bedömer att ett stort antal företag

Read more

2018-08-03 09:07
Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30) · Nettoomsättningen uppgick till 1 541 016 (928 437) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -923 383 (-80 956) SEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 (-0,01) SEK. · Soliditeten** uppgick till 90 (80) %. Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30) ·

Read more

2018-07-02 14:35
Orgo Tech lanserar orgowebb.se

Stockholm 2 juli 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har idag lanserat orgowebb.se, vilket är bolagets nya plattform för webbutveckling, marknadsföring samt drift av webbplatser och applikationer. Idag lanserade Orgo Tech dess nya webbplattform orgowebb.se. Orgowebb.se är en plattform som inriktar sig emot utveckling inom webb och applikationer, marknadsföring via sociala medier såsom Facebook och Linkedin samt drift av webbplatser och applikationer som kräver hög tillgänglighet. Med orgowebb.se breddar Orgo Tech sin verksamhet och tydliggör för bolagets kunder vilka tjänster och produkter

Read more

2018-06-11 10:51
Månadsrapport Orgo Tech maj 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under maj 2018 en omsättning på 417 tkr (145 tkr) med positivt resultat på 43 tkr. Maj 2018 hade Orgo Tech en omsättning på 417 tkr, vilket är en ökning med 187% jämfört med maj 2017 (145 tkr). Bolaget hade även ett positivt rörelseresultat på 43 tkr (10 tkr). IMGO Orgo Tech har under perioden bearbetat nya kunder med webbplatser inom e-handel och influencers. De företag som bolaget har kontaktat har visat ett stort intresse för IMGO och dessa företag har erbjudits eller kommer att erbjudas en testperiod där de på egen hand kan prova IMGO samt utvärdera

Read more

2018-05-23 15:24
Månadsrapport Orgo Tech april 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under april 2018 en omsättning på 340 tkr (163 tkr) Under april 2018 har vi vidareutvecklat IMGO genom att utveckla ett tillägg så att kunder kan peka deras domän till IMGO för att kunna optimera deras bilder i realtid. Med hjälp av detta tillägg kommer kunder att kunna fortsätta använda deras egen IT-struktur och domän men få fördelarna av IMGO som att exempelvis optimera deras bilder. Orgo Tech har även arbetat med att vidareutveckla existerande kunders system och webbplatser. Utvecklingen har inneburit att hjälpa kunder anpassa deras system efter

Read more

2018-05-08 12:33
Kommuniké från årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Stockholm 8 maj 2018 Idag hölls årsstämma i ORGO TECH AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av

Read more

2018-04-17 16:22
Orgo Tech offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Stockholm 17 april 2018 Styrelsen och verkställande direktören för Orgo Tech AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida (www.orgotech.se och www.aktietorget.se).

Read more

2018-04-16 10:49
Delårsrapport Q1 2018

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Första kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31) · Nettoomsättningen uppgick till 512 287 (466 909) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -620 060 (24 150) SEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (0,00) SEK. · Soliditeten** uppgick till 93 (76) %. *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier

Read more

2018-04-05 09:14
Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Stockholm 5 april 2018 Aktieägarna i ORGO TECH AB (publ), 556850-3675, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ·  ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018, och ·  bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 2 maj 2018 skriftligen till ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-121 53 890 eller per e-post [email protected] I anmälan bör

Read more

2018-04-03 08:47
Orgo Tech offentliggör sin nya panel till tjänsten IMGO

Stockholm 3 april 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin nya panel till tjänsten IMGO som innehåller många förbättringar och flera nya funktioner  Orgo Tech har under Q1 2018 utvecklat fram en ny panel med ett nytt utseende och flera nya funktioner till tjänsten IMGO. Med den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder sig av IMGO. En av de nya funktionerna är att kunderna kan ladda upp bilder direkt från sin dator eller smartphone och optimera dessa direkt i

Read more

2018-03-01 12:38
Orgo Tech uppdaterar sin webbplats

Stockholm 1 mars 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har idag släppt en uppdaterad version av sin webbplats  I början av året gick vi ut med två mål, att uppdatera bolagets webbplats samt kontrollpanel för tjänsten IMGO. Idag har vi nått en av målen, vi har lanserat vår nya webbplats. Webbplatsen innehåller en ny grafisk profil och nytt innehåll. Detta har vi gjort för att förbättra vår egna SEO och för att fler besökare intresserade av våra tjänster. Utvecklingen av uppdateringen till vår kontrollpanel har gått enligt planerat och kommer att lanseras uppdateringen i slutat av Mars

Read more

2018-02-21 17:17
Bolagsverket har registrerat emission i Orgo Tech AB

Stockholm 21 februari 2018 Bolagsverket har idag registrerat den emission Orgo Tech AB genomförde inför notering på AktieTorget.  Aktiekapitalet uppgår nu till 1 000 000 SEK och antalet aktier till 10 000 000 stycken. Huvudägaren New Equity Venture International AB (”NEVI”) har hittills haft 2 000 000 aktier utlånade i syfte att möjliggöra en sund handel på AktieTorget, där nya aktieägare får omedelbart tillträde till sina aktier. Aktierna som registrerats på Bolagsverket överförs till NEVI som därmed återfår de utlånade aktierna. Övriga aktieägare påverkas inte av registreringen. //

Read more

2018-02-20 17:16
Orgo Tech har etablerat kryptovalutan OrgoToken och börjat planera för en optimerad betalningslösning

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har påbörjat en långsiktig utvecklingsprocess för att optimera betalningslösningen för sin tjänst samt kommande optimeringstjänster. I syfte att bredda betalningslösningarna i bolagets kontrollpanel har kryptovalutan OrgoToken etablerats och lansering beräknas ta ett antal månader.   Orgo Tech har under februari 2018 börjat planera för en optimerad betalningslösning till bolagets kontrollpanel genom att etablera den egna kryptovalutan OrgoToken, vilken är baserad på Ethereum som är en plattform för kryptovalutor byggd på blockkedjeteknik. Den planerade

Read more

2018-02-12 09:07
Månadsrapport Orgo Tech januari 2018

Stockholm 12 februari 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under januari 2018 en omsättning på 83 tkr (61 tkr) Vi har under januari 2018 haft stort fokus på att utveckla vår tjänst IMGO. Det vi har gjort är att snabba upp kopplingen mellan vår panel och datorerna som optimerar bilderna, vilket betyder att vi kan optimera fler bilder per sekund och leverera en bättre tjänst till våra kunder. Uppdateringen innebär att Orgo Tech ligger i fas för att lansera en fullständig, nyutvecklad version av IMGO under slutet på kvartal 1. För mer information kontakta: VD, Mathias Palmqvist

Read more

2018-02-02 11:28
Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31) · Nettoomsättningen uppgick till 2 435 718 (276 344) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 836 (-74 586) SEK. · Resultatet per aktie* uppgick till 0,00 (-0,52) SEK. · Soliditeten** uppgick till 78 (89) %. · Kassa och bank uppgick till 167 098 (55 787) SEK. Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31) ·

Read more

2018-01-22 12:44
Marknadsmeddelande 26/18 – Handeln i Orgo Tech AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i Orgo Tech AB:s aktie ORGO idag den 22 januari 2018 kl. 13:30. Information om aktien: Kortnamn: ORGO ISIN-kod: SE0009806177 Orderbok-ID: 44FD CFI: ESVUFR FISN: ORGOTECH/SH Organisations nr: 556850-3675 LEI: 549300PR5JPPN6YJC340 Stockholm den 22 januari 2018 AktieTorget 08-511 68 000 [email protected]

Read more

2018-01-22 12:19
Ingen insiderinformation i Orgo Tech som förklarar dagens kursuppgång

Stockholm 22 januari 2018 Ingen insiderinformation i Orgo Tech som förklarar dagens kursuppgång Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i Orgo Tech AB:s (”Orgo Tech”) aktie, varefter AktieTorget handelsstoppade aktien, vill Orgo Tech härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning eller kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller uppköpserbjudande från annan aktör) som föranleder dagens kursutveckling. För mer information kontakta: VD, Mathias Palmqvist 08 -

Read more

2018-01-22 11:36
Marknadsmeddelande 25/18 - Handelsstopp i Orgo Tech AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget Information om aktien: Kortnamn: ORGO ISIN-kod: SE0009806177 Orderbok-ID: 44FD CFI: ESVUFR FISN: ORGOTECH/SH Organisations nr: 556850-3675 LEI: 549300PR5JPPN6YJC340 Stockholm 22 januari 2018 AktieTorget 08-511 68 000 [email protected]

Read more

2018-01-15 15:42
Orgo Tech uppdaterar sitt WordPress Plugin

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har laddat upp en uppdatering på bolagets WordPress Plugin. Denna uppdatering innehåller ny kod som kommer att underlätta flytten till bolagets nya panel och API, vilken är planerad att släppas i slutet av Q1. Uppdateringen innehåller också Orgo Tech:s nya grafiska profil samt en sökordsoptimerad version för Wordpress och Google. För mer information kontakta: VD, Mathias Palmqvist 08 - 121 53 890 [email protected] www.orgotech.com Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster

Read more

2018-01-04 10:23
Månadsrapport Orgo Tech december 2017

Under december 2017 har bolaget haft en omsättning på 345 tkr (210 tkr). Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) omsatte 345 tkr under december (210 tkr) med ett positivt rörelseresultat. I och med vår just avslutade emission kommer vi att lägga fokus på att utöka vår tillväxt och utöka organisationen. För mer information kontakta: VD, Mathias Palmqvist 08 - 121 53 890 [email protected] www.orgotech.com Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons

Read more

2018-01-03 10:12
Första dag för handel i Orgo Tech AB:s aktie på AktieTorget

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) meddelar härmed att handel med bolagets aktier idag inleds på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet ”ORGO” och har ISIN-kod SE0009806177. Första dag för handel på AktieTorget Idag, den 3 januari 2018, inleds handel i Orgo Techs aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet ”ORGO” och har ISIN-kod SE0009806177. För mer information kontakta: VD, Mathias Palmqvist 08 - 121 53 890 [email protected] www.orgotech.com  Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster

Read more

2018-01-02 17:22
Orgo Tech vidareutvecklar sin tjänst IMGO och webbplats

Kontinuerliga uppdateringar och förbättringar för att fortsätta öka tjänstens kvalité och relevans på marknaden Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) kommer under Q1 2018 att utveckla och släppa en ny version av sin webbplats som underlättar registreringsprocessen till Orgo Tech. I samband med detta avser Orgo Tech att släppa en ny version av sin verktygspanel där i dagsläget IMGO, bolagets bildoptimeringstjänst, finns. Den nya verktygspanelen kommer att möjliggöra för bolaget att i framtiden kunna erbjuda fler tjänster under samma verktygspanel. IMGO finns redan idag som ett plugin hos Wordpress

Read more

2018-01-02 16:05
Orgo Tech utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Stockholm 2 januari 2018 Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den första handelsdagen för bolagets aktie på AktieTorget, den 3 januari 2018. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Orgo Techs aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den

Read more

2017-12-27 16:39
Marknadsmeddelande 335/17– Orgo Tech AB noteras på AktieTorget den 3 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Orgo Tech AB:s aktie är den 3 januari 2018. Kortnamnet för aktien är ORGO. Information om aktien: Kortnamn: ORGO Aktienamn: Orgo Tech ISIN: SE0009806177 Orderbok-ID: 44FD CFI: ESVUFR FISN: ORGOTECH/SH Organisationsnummer: 556850-3675 LEI: 549300PR5JPPN6YJC340 Kvotvärde: 0,10 SEK Första handelsdag: 3 januari 2018 Antal aktier: 10 000 000 Market Segment: ATSE MIC code: XSAT Stockholm den 27 december, 2017 AktieTorget 08-511 68 000 [email protected]

Read more

2017-12-18 16:59
Spridningsemissionen inför notering på AktieTorget

Den 15 december 2017 avslutades teckningstiden i Orgo Tech AB:s (”Orgo Tech”) spridningsemission om högst 6 MSEK inför notering på AktieTorget. Totalt tecknades nyemissionen till 6 086 043 SEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Genom nyemissionen tillförs Orgo Tech cirka 220 nya aktieägare och cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut imorgon, den 19 december 2017. Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 3 januari 2018. Bolaget kommer upphandla

Read more

2017-12-08 14:51
Månadsrapport för oktober och november 2017 samt en framtidsutblick

Under oktober och november 2017 har bolaget haft en omsättning på 285 tkr (30 tkr) respektive 293 tkr (12 tkr). Bolaget följer därmed sina uppsatta finansiella mål och december väntas inte utgöra något undantag. Bolaget genomför för tillfället en noteringsemission med slutdatum 15 december. Planerat noteringsdatum för listning på Aktietorget är satt till den 3 januari 2018. Fokus inför sluttampen av 2017 och för inledningen av 2018 ligger på att vidareutveckla tjänsten IMGO, där en ny version planeras att lanseras i januari 2018, samt öka försäljningsintäkterna. Den nya versionen av IMGO

Read more

2017-12-08 12:32
Förlänger teckningstiden i noteringsemissionen till den 15 december

Styrelsen för Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har beslutat sig för att förlänga teckningstiden för nyemissionen inför notering på AktieTorget. Syftet med förlängd teckningstid är att ytterligare sprida ägandet och därmed främja handeln i bolagets aktie. Sista dag för teckning är förlängd till den 15 december 2017 med första beräknade dag för handel den 3 januari 2018. EMISSIONEN I SAMMANDRAG TECKNINGSTID:                   27 nov 2017 – 15 dec 2017 - (förlängd från 8 december 2017).  TECKNINGSKURS:               3,00 SEK per aktie. AKTIENS KORTNAMN:         ORGO. TECKNINGSPOST:

Read more

2017-12-07 12:30
Orgo Tech– en ny generations bildoptimering på väg till börsen

Orgo Tech AB (publ) (”Orgo Tech” eller ”Bolaget”) avser ta in 6 MSEK (exkl. emissionskostnader) i samband med noteringen på AktieTorget, till en  pre-money värdering om 24 MSEK. Beräknad första handelsdag är satt till den 20 december. Emissionen, vilken omfattas till 100 % av garantiåtaganden, möjliggör investeringar för att stärka varumärket Orgo Tech och vidareutveckla organisationen samt Bolagets produkt. Sista teckningsdag för att delta i emissionen är den 7e december. Orgo Techs bildoptimeringstjänst, IMGO, kan minska användares hemsidors laddningstid med upp till 98 %. Amazon har gjort

Read more

2017-11-27 10:03
Idag inleds Orgo Techs fullt garanterade noteringsemission inför notering på Aktietorget.

Idag 2017-11-27 inleds teckningstiden i Orgo Tech AB:s fullt garanterade noteringsemission av högst 2 000 000 nya aktier. Efter genomförd emission tillförs Orgo Tech 6 MSEK, före emissionskostnader. Orgo Tech har på förhand mottagit garantiåtagande på 6 MSEK vilket motsvarar hela emissionslikviden. Kort om Orgo Tech Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolaget grundades våren 2016 med målet att förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras

Read more